3. Sis museus
1. Identificació de lèxic i proposta d'estructures simples 
- Quins museus de Girona coneixeu?
- Visioneu el vídeo i comproveu si els coneixeu tots. 
- Intenteu identificar-hi algunes de les paraules (orals i escrites) que hi apareixen.
- Elaboreu una frase amb cadascuna d'aquestes paraules.  

2. Comprensió lectora
 Visiteu el web de Girona Museus i responeu el qüestionari següent:

-Quants museus hi ha al carrer de la Força? Quins són?
-Quin dels sis museus us interessa més i per què?
-Quins són els avantatges del tiquet M6?

3. Comprensió oral
-  Després de visionar aquest reportatge, completa les frases següents:
"Tomàs Mallol, fundador del Museu de Cinema, va cedir la seva col·lecció a l'Ajuntament de Girona , a l'any ...... ."
"El museu conté més de 12.000 elements, 800 ....... i prop de 1.000 ........... en tota mena de formats."
"El 28 de desembre de 1895, a París, els germans Lumière van escriure el  ....... capítol de la història del cinema."


4. Exercicis gramaticals

5. Expressió escrita
- Traduïu a la vostra llengua l'expressió "Un passeig per l'invisible".
- De tots els museus que heu visitat en la vostra vida, quin és el que us ha agradat més i per què?

I per després de la sessió:

6. Aprenentatge gramatical complementari:
els adjectius i els adverbis

7. Nova tasca (tres preguntes)
1. Com es diu l'itinerari químic format per onze parades per la ciutat de Girona?
2. Quin nom té la pedra calcària amb què està construïda la muralla de Girona?
3. Què és representa als Quatre cantons, cruïlla i punt de trobada emblemàtic de Girona?

Trobareu les respostes correctes al solucionari.


El piulador de l'itinerari: Girona Museus

                                                  ******************

Sessió 3

Expressió escrita. La professora explica i escriu en el blog per què li agrada una cançó. A partir del model que redacti, l'alumnat haurà d'elaborar una expressió escrita i penjar-la al blog. Activitat . Activitat d'expressió escrita obligatòria. Expressió oral de presentar la cançó del país d'origen a l'aula (optativa).

Treballar les activitats de l'itinerari 3. Sis museus

Demanar i dir l'hora...