avaluació

3100RC0003 Introductory course on Catalan language and culture /Curs Introductori de llengua i

The marks of the Introduction to Catalan Language and Culture (3100RC0003) course will be posted on the Modern Language Service web page (www.udg.edu/llengues) at .


a) Erasmus i personal de mobilitat (El curs consta de 65 h: 20 h classe llengua catalana + 10 h classe de cultura + 20 h activitats culturals +15 h de treball personal)


2 test: 30% + 30%
Participació i actitud classes llengua: 10%
Expressió oral a l'aula: 20%
Participació i actitud classes cultura i excursions: 10 %

Test 1: 8 de setembre  

Test 2: 14 de setembre

Publicació de notes:  29 de setembre a la pàgina web del Servei de Llengües Modernes de la UdG: www.udg.edu/slm

Certificats
Els certificats del curs s’entregaran a partir  del 16 d'octubre al Servei de Llengües Modernes. Facultat de Dret. Nivell 0, de 9.30 a 13.30 h

Acreditació
Aquest curs és de 3 crèdits si la vostra universitat d’origen concedeix crèdits a les classes de llengua i cultura. Si necessiteu els crèdits, us heu de matricular a la vostra facultat a l’assignatura: 3100RC0003 Introductory course on Catalan language and culture
Assessment  

a) Erasmus and mobility staff (the course consists of 65 hours: 20 hours of Catalan language class + 10 hours of culture + 20 hours cultural activities + 15 hours of individual work)

2 tests: 30% + 30%
Participation and attitude in language class: 10%
Oral expression in the classroom/ Speaking: 20%
Participation and attitude in culture classes and on excursions: 10%

Test 1: 8 September
Test 2: 14 September


Publication of marks: 29 September on the web page of the Modern Language Service of the: www.udg.edu/llengues


Certificates
Course certificates will be issued as of 16 October
in the Modern Language Service, Faculty of Law, lower level, from 9.30 a.m. to 1.30 p.m.

Accreditation
This course is worth 3 credits if your home university grants credits for language and culture classes. If you need the credits, register in your faculty for the subject 3100RC0003 Introductory course on Catalan language and culture.

_______